نکات کار بردی محور و اعداد صحیح:

ساخت وبلاگ
چکیده : 📌اعداد صحیح را می توان به صورت اجتماع +و-و0بیان کرد یعنی: 📌درمجموعه ی اعدادصحیح اعداد کسری اعشاری مخ... با عنوان : نکات کار بردی محور و اعداد صحیح: بخوانید :
📌اعداد صحیح را می توان به صورت اجتماع +و-و0بیان کرد یعنی:

📌درمجموعه ی اعدادصحیح اعداد کسری اعشاری مخلوط دنباله دارو ترکیب شده وجودندارد.

📌درمحور اعدادصحیح فاصله ها یکسان و محل قرار گیری صفر بین اعداد +و-است.یعنی لزومی ندارد که صفر وسط محور باشد.

📌صفر درهرکجای محورکه باشدجلوو سمت راست آن همیشه +پشت و سمت چپ آن همیشه –است.

📌اعداد علامت دار +را می توان بدون علامت نوشت.یعنی اگر عددی علامت نداشت علامت آن +در نطر گرفته می شود.

📌اعداد قرینه آن اعدادی هستند که بر روی محور یکی از قسمت+و دیگری در قسمت –نسبت به صفر فاصله ی یکسانی داشته باشند .مثل دو عدد 5-و5+.

📌مجموع دوعدد قرینه همیشه صفراست.
0=5+5-
📌می توان برای علامت ها ی مثبت و منفی کار برد های زیر را در نظر گرفت.

الف)اگر صفر مبدا دما در نقطه ی انجماد آب باشد دما های بالای صفر را+به معنی دمای بیشتر و گرمتر و دماهای پایین صفر را به صورت منفی به معنی دماهای سردتر وکمتر در نظر گرفته می شود.

ب)اگر ساعت 12 ظهر مبدا زمان باشد زمان های بعد از ظهر را بر حسب دقیقه به صورت +و زمان های قبل از ظهر را به صورت- در نظر می گیریم.

ج)اگر سطح آب دریا های آزاد صفر باشد ارتفاعات بالای آب +و اعماق زیر آب – در نطر گرفته می شود.

د)اگرنقطه ای توقف صفرباشدحرکت روبه جلوی به سمت شمال یابه سمت شرق را+وبرعکس حرکت روبه عقب وبه سمت جنوب وغرب رامنفی درنظر
می گیریم.

ه)اگرمبداوسطح اولیه ی درآمددراقتصاد پول صفرباشددرآمدهاوحقوقهادریافتی به همراه وامهاوافزایش درآمدها+و انواع مالیاتهاقسط وهزینه های پرداختی برحسب واحد–در نظر گرفته می شود.

ز)بطورکلی پدیده های طبیعی وجریانات خوشایند زندگی رامی توان به صورت+و رویداد های کاذب و وقایع ناخوشایند زندگی را –در نظر گرفت.

📌برداریک پاره خط جهت داری است که دونقطه ی مبداومقصدرابرروی محوربه هم وصل می کند .پس هربرداردارای نقطه ی شروع وابتداونقطه پایان وانتها هم چنین دارای طول بردارمی باشد.

📌برای هربرداردلخواه می توان طبق فرمول های زیرجمع وتفریق برداری نوشت.
📌برای جمع و فریق اعداد صحیح از دو قانون مهم و اساسی استفاده می کنیم.ابتدا از قانون ادغام علامت ها که به صورت زیر تعریف شده است استفاده کرده و علامت های پشت سرهم را به کمک این قانون به یک علامت تبدیل می کنیم.تا عبارت ما با ادغام علامت ها و حذف پرانتز و کروشه ها ساده تر و مختصر تر به نظر آید سپس در پایان عبارت مختصر شده را با یکی از حالت های قوانین سه گانه که گفته می شود حل و بررسی می شود.

📌قانون ادغام به صورت زیر تعریف می شود.

📌از قانون ادغام در دو قسمت استفاده می شود :یکی در ضرب و تقسیم اعداد صحیح که نیازی به پشت سر هم بودن علامت ها ندارد.مانند:

📌برای جمع و تفریق اعداد صحیح باید سه مرحله را اجرا کنیم.اول به کمک قانون ادغام علامت های پشت سر هم را در هم ادغام کرده و به یک علامت تبدیل می کنیم.سپس در مرحله ی دوم عبارت را بدون پرانتز و کروشه مختصر نویسی کرده و در مرحله ی آخر این عبارت مختصر شده را به کمک یکی از حالت های سه گانه حل و برررسی می کنیم.

📌حالت های قوانین سه گانه به صورت زیر تعریف می شود:

الف)اگر دو عدد مثبت در کنار هم قرار بگیرند با هم جمع می شوند با علامت +مانند: 5+=2+3+

ب)اگر دو عدد – در کنار هم قرار بگیرند با هم جمع می شوند با علامت -.مانند: 12-=8-4-

ج)اگر یک عدد +در کناریک عدد- قرار بگیرد چون باهم اختلاف علامت دارند ازهم کم می شوند با علامت عدد بزرگتر.

2-=10-8+ 8+=14+6

یک روزصبح سازمان هواشناسی دمای چند شهررابه صورت زیراعلام کرد:
تهران: 12درجه بالای صفر
اصفهان:8 درجه بالای صفر
اردبیل:5 درجه زیرصفر
سراب :2درجه زیرصفر
شایدازخودبپرسیددمای زیرصفربه چه معنی است وچگونه ان رانشان می دهند؟قرارمی گذاریم دمای بالای صفر رابا علامت مثبت(+)ودمای زیرصفرراباعلامت منفی(-) نشان می دهیم
مهم: 
کوچکترین مقسوم علیه هرعددطبیعی عدد1است‌.


موضوعات مرتبط: پنجم ابتدایی ، ششم ابتدایی ، رياضي ششمنکات,کار,بردی,محور,اعداد,صحیح,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 0:15